Regulamin

REGULAMIN IX EDYCJI KOLOROWEGO UNIWERSYTETU

ROK AKADEMICKI 201920

ZASADY OGÓLNE

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym organizatorem projektu edukacyjnego pod nazwą: Kolorowy Uniwersytet.
 2. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz pomoc dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego w wieku 812 lat.
 4. Tematy zajęć proponowane są przez naukowców reprezentujących poszczególne wydziały/​jednostki UAM, które zgłoszą udział w projekcie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć. Każdorazowo po dokonaniu zmiany odpowiednia informacja będzie wysłana e-​mailem na adres podany w rejestracji.
 6. Zajęcia odbywać się będą na terenie wydziałów i jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 7. Studentów Kolorowego Uniwersytetu tworzą dwie grupy uczniów – przedpołudniowa i popołudniowa.
 8. GRUPA PRZEDPOŁUDNIOWA SKŁADA SIĘ Z UCZNIÓW KLAS II I III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
 9. GRUPA POPOŁUDNIOWA SKŁADA SIĘ Z UCZNIÓW KLAS IV I V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
 10. Każda z grup ma swój, odrębny plan zajęć.
 11. Harmonogram roku akademickiego 201819 będzie umieszczony na stronie internetowej www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl w zakładce Kolorowy Uniwersytet -> I Grupa lub II Grupa
 12. STUDENCI, KTÓRYCH OPIEKUNOWIE/​RODZICE NIE POTWIERDZĄ OBECNOŚCI W TERMINIE, TRACĄ MIEJSCE NA DANYCH ZAJĘCIACH. W takiej sytuacji miejsca będą proponowane studentom z listy rezerwowej.
 13. Zapisanie dzieci na Kolorowy Uniwersytet 201819 oznacza jednocześnie zgodę opiekunów prawnych na publikowanie zdjęć z ich wizerunkiem na stronie internetowej www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl, funpage’u na portalu face​book​.com, materiałach promocyjnych, prasowych projektu oraz UAM. itp.

ZASADY REJESTRACJI W ROKU AKADEMICKIM 201819

 1. Udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu Kolorowy Uniwersytet jest BEZPŁATNY.
 2. Rejestracja obowiązuje uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego w wieku 812 lat (uczniowie klas II, III, IV, V).
 3. Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, a uczęszcza do szkoły podstawowej od 6 roku życia i jest aktualnie uczniem II klasyKWALIFIKUJE SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.
 4. PIERWSZEŃSTWO UCZESTNICTWA W VIII EDYCJI PROJEKTU MAJĄ GRUPY ZORGANIZOWANE Z WIELKOPOLSKI, KTÓRE JESZCZE NIE BRAŁY UDZIAŁU W PROJEKCIE
 5. GRUPA ZORGANIZOWANA OZNACZA CO NAJMNIEJ 5, MAKSYMALNIE 30 DZIECI WRAZ Z JEDNYM OPIEKUNEM/​NAUCZYCIELEM/​RODZICEM.
 6. REJESTRACJA DO GRUPY PRZEDPOŁUDNIOWEJ OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZNIÓW KLAS II i III SP.
 7. REJESTRACJA DO GRUPY POPOŁUDNIOWEJ OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZNIÓW KLAS IV i V SP.
 8. LIMIT STUDENTÓW W JEDNEJ GRUPIE TO MAKSYMALNIE 200.
 9. ZE WZGLĘDU NA OGROMNE ZAINTERESOWANIE PROJEKTEM, OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/​16, STUDENTEM KOLOROWEGO UNIWERSYTETU MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!!!!!

PROSIMY NIE REJESTROWAĆ DZIECI/​GRUP, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W POPRZEDNICH EDYCJACH PONIEWAŻ POWTARZAJĄCE SIĘ NAZWISKA SYSTEM BĘDZIE AUTOMATYCZNIE ODRZUCAŁ!!!!!

11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest POPRAWNE wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem strony: www​.kolorowy​.amu​.edu​.pl .

Formularz rejestracji pojawi się tam najwcześniej w połowie wrzesnia 2018.

12. Osoba dokonująca rejestracji staje się jednocześnie kontaktem dla koordynatora projektu.

13. Panel rejestracji zostanie włączony na stronie www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl co najmniej 3 dni robocze po ogłoszeniu komunikatu o terminie rozpoczęcia zapisów w aktualnościach na stronie www​.kolorowy​.amu​.edu​.pl oraz funpage’u na portalu face​book​.com.

NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! SYSTEM BĘDZIE WYBIERAŁ LOSOWO!

MŁODZI WYKŁADOWCY

 1. W trakcie każdego spotkania drugim wykładowcą może być każdy student KU, który przygotuje swoje wystąpienie.
 1. Wykład młodego naukowca powinien nawiązywać do tematu zajęć, który będzie prezentował wykładowca dorosły. Młody naukowiec może również opowiedzieć publiczności o swoich zainteresowaniach, hobby czy pasjach, nawet wtedy, gdy temat wystąpienia nie będzie bezpośrednio związany z głównym przedmiotem zajęć.
 1. Zgłoszeń młodych wykładowców dokonują nauczyciele/​opiekunowie/​rodzice przesyłając taką informację na adres: kolorowy@​amu.​edu.​pl.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Studentem Kolorowego Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 812 lat.
 2. Studentem grupy przedpołudniowej może zostać każde dziecko z klasy II i III szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa welkopolskiego.
 3. Studentem grupy popołudniowej może zostać każde dziecko z klasy IV i V szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego.
 4. Studenci winni przybywać na zajęcia na czas (ok. 15 min. przed planowanym rozpoczęciem) i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
 5. Na zajęciach Kolorowego Uniwersytetu zabrania się spożywania posiłków!
 6. Każdy student otrzyma koszulkę oraz indeks, do którego na zajęciach będzie otrzymywał specjalną pieczątkę potwierdzającą obecność.
 7. Od sezonu 2018/​2019, w każdej z grup, uwzględniane będą maksymalnie 2 nieobecności w trakcie całego roku akademickiego. Do absolutorium będzie upoważniało uczestnictwo w co najmniej 6 zajęciach (tj. 75%).
 8. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie i nie ma mocy prawnej.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator dba o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach.
 2. Organizator zapewnia opiekę wolontariuszy z Wydziałowego Centrum Wolontariatu – Volontario WSE UAM w trakcie zajęć.
 3. Nauczyciele/​opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie podróży na wykłady oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu wykładów.
 4. W czasie zajęć studenci są pod opieką organizatora, wolontariuszy i nie mogą samodzielnie opuszczać sali.
 5. Studenci są zobowiązani do stosowania się do poleceń opiekunów, wykładowców i wolontariuszy

RODO

1. Realizacja obowiązku informacyjnego odbywa się zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/​46/​WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”:

2. Administratorem danych osobowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przetwarzanych na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jest Administrator bezpieczeństwa informacji, z którym można się kontaktować poprzez e-​mail: iod@​amu.​edu.​pl lub na adres: ul. Wieniawskiego 1, 61712 Poznań.

3. Dane w Kolorowym Uniwersytecie UAM będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji usług, działaniu w celach statutowych i informacyjnych. 3) Dane uzyskane w celu realizacji usługi są przetwarzane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez administratora danych na prośbę użytkownika i nie podlegają archiwizowaniu. .

4. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-​mail jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia większości usług, celów statutowych i informacyjnych Kolorowego Uniwersytetu.

5. Uczestnictwo w Kolorowym Uniwersytecie oznacza jednoczesnie wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz danych uczestników projektu w działaniach promocyjnych Kolorowego Uniwersytetu oraz działaniach promocyjnych partnerów projektu.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy