Regulamin

REGULAMIN X EDYCJI KOLOROWEGO UNIWERSYTETU

ROK AKADEMICKI 202021

ZASADY OGÓLNE

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym organizatorem projektu edukacyjnego pod nazwą: Kolorowy Uniwersytet.
 2. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz pomoc dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego w wieku 712 lat.
 4. Tematy zajęć proponowane są przez naukowców reprezentujących poszczególne wydziały/​jednostki UAM, które zgłoszą udział w projekcie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć. Każdorazowo po dokonaniu zmiany odpowiednia informacja będzie wysłana e-​mailem na adres podany w rejestracji.
 6. W ROKU AKADEMICKIM 2020/​21, W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-​19 ORAZ NIEPEWNĄ SYTUACJĄ FUNKCJONOWANIA POLSKICH PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W TRAKCIE PRAC NAD ORGANIZACJĄ KOLOROWEGO SEZONU AKADEMICKIEGO, PODJĘTA ZOSTAŁA DECYZJA O FUNKCJONOWANIU PROJEKTU WYŁĄCZNIE W TRYBIE ZDALNYM. PODSTAWĘ DECYZJI STANOWI ZARZĄDZENIE JMR-​a UAM nr 486÷2019÷2020 DOSTĘPNE W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA.
 7. Studentów Kolorowego Uniwersytetu tworzą dwie grupy uczniów – przedpołudniowa i popołudniowa.
 8. GRUPA I SKŁADA SIĘ Z UCZNIÓW KLAS II I III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
 9. GRUPA II SKŁADA SIĘ Z UCZNIÓW KLAS IV I V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
 10. Każda z grup ma swój harmonogram zajęć.
 11. Harmonogram roku akademickiego 202021 będzie umieszczony na stronie internetowej www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl w zakładce Kolorowy Uniwersytet -> I Grupa lub II Grupa
 12. ZAJĘCIA BĘDĄ UDOSTĘPNIANE OPIEKUNOM DO PRZEKAZANIA STUDENTOM WYŁĄCZNIE ZAREJESTROWANYM W FORMIE MATERIAŁU ELEKTRONICZNEGO PRZYGOTOWANEGO SPECJALNIE NA POTRZEBY KOLOROWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 202021.
 13. Forma przekazania udostępnionego materiału dydaktycznego (oglądanie grupowe, indywidualne itp.) w sezonie akademickim 202021 zależy tylko i wyłącznie od rodzica/​opiekuna/​nauczyciela.
 14. Zapisanie dzieci na Kolorowy Uniwersytet 202021 oznacza jednocześnie zgodę opiekunów prawnych na publikowanie ich wizerunku na stronie internetowej www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl, funpage’u na portalu face​book​.com, materiałach promocyjnych, prasowych projektu oraz UAM. itp. (np. młodzi wykładowcy, zdjęcia z oglądania zajęć przesyłane przez rodziców/​nauczycieli/​opiekunów itp.).

ZASADY REJESTRACJI W ROKU AKADEMICKIM 202021

 1. Udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu Kolorowy Uniwersytet jest BEZPŁATNY.
 2. Każde dziecko zarejestrowane jako student Kolorowego Uniwersytetu ma zarezerwowane miejsce na zdalnych zajęciach.
 3. Rejestracja obowiązuje uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego w wieku 712 lat (uczniowie klas II, III, IV, V).
 4. Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, a uczęszcza do szkoły podstawowej od 6 roku życia i jest aktualnie uczniem II klasyKWALIFIKUJE SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.
 5. GRUPA ZORGANIZOWANA OZNACZA CO NAJMNIEJ 5, MAKSYMALNIE 30 DZIECI WRAZ Z JEDNYM OPIEKUNEM/​NAUCZYCIELEM/​RODZICEM.
 6. REJESTRACJA DO GRUPY I OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZNIÓW KLAS II i III SP.
 7. REJESTRACJA DO GRUPY II OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZNIÓW KLAS IV i V SP.
 8. LIMIT STUDENTÓW W JEDNEJ GRUPIE WYNOSI 200.

10. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest POPRAWNE wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem strony: www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl . Wypełnienie i przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu – o tym decyduje losowanie systemowe z pośród wszystkich zgłoszeń.

Formularz rejestracji pojawi się na początku października 2020.

12. Osoba dokonująca rejestracji staje się jednocześnie kontaktem dla koordynatora projektu.

 1. Panel rejestracji zostanie otwarty na stronie www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl co najmniej 3 dni robocze po ogłoszeniu komunikatu o terminie rozpoczęcia zapisów w aktualnościach na stronie www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl oraz funpage’u na portalu face​book​.com.

NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! SYSTEM BĘDZIE WYBIERAŁ LOSOWO!

 1. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy studentów zostaną wpisane na listę rezerwową.

MŁODZI WYKŁADOWCY

 1. W trakcie roku akademickiego 202021 drugim wykładowcą może zostać każdy, chętny student KU, który przygotuje swoje wystąpienie w formie umożliwiającej udostępnienie w trybie online pozostałym uczestnikom projektu.
 1. Wykład młodego naukowca powinien nawiązywać do tematu zajęć, który będzie prezentował wykładowca dorosły. Młody naukowiec może również opowiedzieć publiczności o swoich zainteresowaniach, hobby czy pasjach, nawet wtedy, gdy temat wystąpienia nie będzie bezpośrednio związany z głównym przedmiotem zajęć.
 1. Zgłoszeń młodych wykładowców dokonują nauczyciele/​opiekunowie/​rodzice przesyłając taką informację na adres: kolorowy@​amu.​edu.​pl.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Studentem Kolorowego Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 712 lat.
 2. Studentem grupy przedpołudniowej może zostać każde dziecko z klasy II i III szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego.
 3. Studentem grupy popołudniowej może zostać każde dziecko z klasy IV i V szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego.
 4. Każdy student otrzyma koszulkę, indeks oraz dyplom ukończenia X sezonu projektu.
 5. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie i nie ma mocy prawnej.

RODO

1. Realizacja obowiązku informacyjnego odbywa się zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/​46/​WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”:

2. Administratorem danych osobowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przetwarzanych na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jest Administrator bezpieczeństwa informacji, z którym można się kontaktować poprzez e-​mail: iod@​amu.​edu.​pl lub na adres: ul. Wieniawskiego 1, 61712 Poznań.

3. Dane w Kolorowym Uniwersytecie UAM będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji usług, działaniu w celach statutowych i informacyjnych. Dane uzyskane w celu realizacji usługi są przetwarzane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez administratora danych na prośbę użytkownika i nie podlegają archiwizowaniu. .

4. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-​mail jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia większości usług, celów statutowych i informacyjnych Kolorowego Uniwersytetu.

5. Uczestnictwo w Kolorowym Uniwersytecie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz danych uczestników projektu w działaniach promocyjnych Kolorowego Uniwersytetu oraz działaniach promocyjnych partnerów projektu.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy